top of page
ndl-header-links.jpg

NDL RULES

NINOOFSE DARTS LIGA

ndl-header-rechts.jpg
 • TOEPASSINGSGEBIED VAN DE REGLEMENTEN
  Artikel 1 De reglementen zijn van toepassing op alle aangesloten clubs, spelers en speelsters. De reglementen zijn bindend en niet-naleving ervan kan sancties tot gevolg hebben. Kan altijd geraadpleegd worden op onze website . Artikel 2 Aanpassingen en veranderingen aan onderstaand reglement kunnen enkel gebeuren na onderzoek en vergadering van het NDL-bestuur. De aangesloten clubs zullen steeds tijdig en schriftelijk van bovenvermelde veranderingen op de hoogte gebracht worden, ten laatste een week voor het in werking treden ervan.
 • VERGADERINGEN
  Artikel 3 Er worden vergaderingen gehouden op regelmatige tijdstippen en als de noodzaak dit vereist. Deze vergaderingen worden schriftelijk aangekondigd en gaan steeds door om 20.00 u in een lokaal dat ook schriftelijk medegedeeld zal worden. De vergaderingen dienen bijgewoond te worden door minstens één clubafgevaardigde. Artikel 4 Het niet zenden van de meegedeelde afgevaardigde(n) naar de vergadering van clubafgevaardigden, kost aan de in gebreke blijvende club een boete van 5 euro, deze som zal in mindering gebracht worden van de competitiewaarborg. De afwezigheid van een afgevaardigde dient dan ook steeds vooraf gemeld te worden bij iemand van het NDL-bestuur.
 • AANSLUITINGSVOORWAARDEN
  Artikel 5 Een ploeg kan enkel ingeschreven worden in een locatie die vergund is als publieke inrichting, dwz een locatie die voldoet aan alle wettelijke normen inzake de exploitatie van een publieke inrichting. Artikel 6 Per 2 wedstrijdborden kan een locatie maximum 4 ploegen inschrijven, in acht name dat minstens 3 van de 4 wekelijkse speeldagen de locatie toegankelijk is. Indien dit niet het geval is, wordt het maximum aantal ploegen naar 2 herleid. Elke ingeschreven ploeg dient een vaste thuisspeeldag door te geven op het inschrijvingsformulier. Artikel 7 Een club, die wenst aan te sluiten, dient het webformulier in te vullen op www.ndliga.be . Na inschrijving zullen de nodige gegevens via een bevestigingsmail meegedeeld worden om de inschrijvingsgelden over te kunnen maken op de rekening van de Ninoofse Darts Liga. Artikel 8 Het aansluitings- of heraansluitingsgeld bedraagt 80 euro per club. Bij deze som wordt eveneens een jaarlijks te bepalen waarborgsom gevraagd, dienstig voor het dekken van niet of niet-tijdig betaalde boetes, forfaitsommen, e.d. De waarborgsom dient steeds een minimum van 50 euro te bedragen. Artikel 9 Formulieren voor clubbestuur, afgevaardigden en spelers zijn steeds ter beschikking op www.ndliga.be en op het sportsecretariaat in de sporthal ’t Sportstekske, Parklaan 15, 9400 Ninove. Artikel 10 Een speler/speelster is slechts spelgerechtigd, wanneer hij de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft bij inschrijving en als hij/zij houder is van een geldige licentie, die hem/haar na het voldoen van de inschrijvingsvoorwaarden ter beschikking wordt gesteld. Artikel 11 Elk lid is houder van een licentie waarop naam, voornaam, geboortedatum, licentienummer en pasfoto vermeld staan. Het is aan de verantwoordelijke van de club en speler om ervoor te zorgen dat de gegevens die bekend zijn bij de NDL, met de werkelijkheid overeenstemmen. Artikel 12 Op het sportsecretariaat en op www.ndliga.be berust een klassement van alle spelers/speelsters. Bij betwisting over een al dan niet geldige licentie of over de juistheid van de gegevens, zal dit klassement (met de bij de NDL bekende gegevens) geraadpleegd worden. Artikel 13 De licenties van de opgestelde spelers / speelsters (en reserves) dienen steeds ter inzage te liggen bij het wedstrijdblad. De clubverantwoordelijken hebben het recht deze te controleren en zich ervan te overtuigen of de juiste speler aan het wedstrijdblok verschijnt. Bij twijfel wordt een vermelding in die zin op het wedstrijdblad vermeld en voor de betrokken speler wordt O.V. (onder voorbehoud) genoteerd. De betrokken licentie of licenties worden meegezonden met het wedstrijdblad. Indien van een speler de licentie niet kan voorgelegd worden, moet het nummer van de identiteitskaart op het wedstrijdblad vermeld worden. Artikel 14 Het NDL-bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
 • MATERIËLE UITRUSTING
  Artikel 15 Iedere ploeg dient een locatie te voorzien waar minstens 2 wedstrijdborden aanwezig zijn. Schrijfborden: de schrijfborden dienen op een duidelijke plaats opgehangen te worden naast de wedstrijdborden. Verlichting : alle wedstrijdborden dienen op een gepaste wijze verlicht te worden door een lichtbron die op een gunstige plaats is aangebracht. De verlichtingsbronnen mogen de speler aan de werplijn niet hinderen. Werplijn : de werplijn (oche) dient een verplichte lengte van minimum 1000 mm en 30 mm hoogte te hebben en moet geplaatst worden op een minimum werpafstand. Er is maar één manier om een dartsbord op te hangen. De hoogte van het middelpunt van de bulls eye is precies 1m73 verwijderd van het grondvlak en de werplijn is op 2m37 gemeten vanaf de voorkant van het bord. Een speler die 1 of meerdere pijlen wenst te werpen vanaf het punt dat zich bevindt aan gelijk welk einde van de werplijn (oche), moet zijn voeten zo plaatsen dat ze de denkbeeldige lijn die zich aan beide einden van de werplijn (oche) bevindt niet overschrijden.
 • PUNTENTELLING EN SPELWIJZE
  Artikel 16 De competitie wordt gespeeld met heen- en terugwedstrijden. Zo heeft elke club om de beurt het thuisvoordeel. Elke club kiest een thuisspeeldag(en), deze kunnen op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag zijn. Artikel 17 Een wedstrijd wordt gespeeld tussen twee spelers d.m.v. het 501 – spel. Artikel 18 De competitie 501 wordt gespeeld naar best of 5. Dit is naar drie winnende legs. De speler die het dichts bij de roos (bull) werpt, begint alle oneven legs (1-3-5) en de tegenstrever begint de even legs (2-4). Artikel 19 Als bij het werpen naar de bull de pijl van de eerst werpende speler/speelster in het bulls eye (kleine roos) steekt, dient deze pijl uitgetrokken te worden alvorens de tweede speler/speelster naar de roos werpt. Als bij dergelijke worpen de pijl afketst of uitvalt, mag de pijl opnieuw geworpen worden, hier bij telt heel het dartsbord als speelveld. Artikel 20 Een pijl die uit het blok valt alvorens de werpende speler zijn pijlen uit het blok gehaald heeft, krijgt geen punten. Een pijl die op het blok afketst of een hindernis raakt vooraleer in het blok te belanden, krijgt geen punten. Artikel 21 Een pijl die achterop een andere pijl blijft steken, krijgt geen punten. Artikel 22 Een pijl die tijdens het spel uit het blok valt, mag niet opnieuw geworpen worden. Artikel 23 Een pijl krijgt de punten van het vak, afgebakend door het metalen rooster, waartussen hij in het blok steekt. Hij moet met de punt in het blok steken of met de punt het oppervlak van het blok raken. Artikel 24 De pijlen dienen steeds alle drie geworpen te worden, tenzij men op een rechtmatige wijze de nul-score bereikt heeft. Artikel 25 De pijlen moeten in het blok blijven steken tot de scheidsrechter de punten gezien en/of geroepen en genoteerd heeft. Als de pijlen uit het blok getrokken worden vooraleer de scheidsrechter de punten gezien heeft, zal dit als een nulworp genoteerd worden. Artikel 26 De speler/speelster wordt geacht na elke beurt of de punten, die op het scorebord genoteerd worden, overeenstemmen met de gegooide waarde. Latere beslissingen over foutieve berekeningen zijn onmogelijk tenzij beide spelers/speelsters hiermee akkoord gaan.
 • DE SCHRIJVER
  Artikel 27 De schrijver MAG melden hoeveel de speler /speelster gegooid heeft en noteert de punten van de speler/speelster. Hij MAG melden wat er over blijft van de punten . Hij wordt geacht steeds het juist gezien te hebben. Bij betwisting over de geworpen punten zal het steeds het oordeel van de schrijver zijn dat bindend is en dient gevolgd te worden. Artikel 28 De schrijver wordt zowel door de thuisploeg als door de bezoekende ploeg geleverd. En wordt verwacht duidelijk en goed leesbaar te schrijven. Artikel 29 Rechtzetting van fouten in de door de schrijver geschreven/afgetrokken punten zijn onmogelijk vanaf het ogenblik dat de speler op 170 punten of minder staat, tenzij beide spelers/speelsters hiermee akkoord gaan. Artikel 30 De schrijver mag de spelers niet beïnvloeden door woord of gebaar.
 • ORGANISATIE VAN EEN CLUB
  Artikel 31 Een club bestaat uit leden van de NDL, die licentiehouder zijn. Als leden van een club geen licentiehouder zijn, komen zij niet in aanmerking om bijvoorbeeld het ledental te bepalen bij opsplitsing van een club. Dergelijke clubleden kunnen ook geen officiële taak uitoefenen binnen de organisatie van de NDL, zoals clubafgevaardigde bij algemene vergadering, enz… Artikel 32 Het clubbestuur dient gekozen te worden uit de leden van de club. Artikel 33 Elke club duidt twee afgevaardigden aan voor de algemene vergadering van de clubafgevaardigden. Deze afgevaardigden houden de club op de hoogte van de besproken punten. Artikel 34 Het clubbestuur houdt een bijgewerkt reglement bij, dat bij wedstrijden steeds aanwezig is en dat bij betwisting kan geraadpleegd worden. Artikel 35 Elke verandering in het ledenbestand van een club wordt onmiddellijk gemeld aan het NDL-bestuur. Artikel 36 Als een club over een inwendig clubreglement beschikt, mag dit reglement geen punten bevatten die indruisen tegen de NDL reglementen.
 • VERANDEREN VAN CLUB OF CLUBLOKAAL TIJDENS DE COMPETITIE
  Artikel 37 Vanaf zijn/haar inschrijving in een club voor het komende seizoen kan een speler/speelster niet meer van club veranderen voor de duur van het betrokken seizoen. Uitgezonderd wel, dat deze betrokken persoon nog geen match heeft gegooid én de verandering van club vóór 11 november plaatsvindt. De betaalde lidgelden kunnen onder geen enkele voorwaarden terug gevorderd worden. Een speler/speelster toevoegen aan een club kan, eveneens vóór 11 november, na deze datum kunnen er geen spelers/speelsters meer toegevoegd worden voor de rest van het desbetreffende seizoen. Artikel 38 Geen intern clubreglement kan het veranderen van club op het einde van het seizoen in de weg staan. Artikel 39 De overgang van een voltallige club naar een ander lokaal zal, evenals alle andere veranderingen in de gegevens van de club of het lokaal, steeds onmiddellijk en schriftelijk gemeld worden aan het NDL-bestuur. De clubnaam dient behouden tot het einde van het seizoen. Artikel 40 Bij opsplitsing van een club of het verlaten van een club door een groot deel van de spelers, zal het gebeuren onmiddellijk gemeld worden aan het NDL-bestuur. In dit geval bestaat er geen vaste regel voor wie nu verder de competitie zal afwerken en wie de naam van de club verder zal mogen behouden. Het NDL-bestuur zal in dergelijke gevallen in vergadering bijeen komen en een oplossing uitwerken samen met de betrokken partijen. Artikel 41 Bij problemen betreffende veranderen van club of lokaal kan het NDL-bestuur steeds een afwijkende regeling treffen in het belang van de uitbouw van de leden en/of clubbestand. Artikel 42 Na alle gespeelde wedstrijden en einde het seizoen bezorgen alle clubs alle licenties terug aan het NDL-bestuur ; indien er licenties ontbreken zullen die in rekening gebracht worden (10 euro) Bij einde seizoenvergadering bvb .
 • INDELING – SAMENSTELLING – OPSTELLING DER PLOEGEN
  Artikel 43 De clubs zijn onderverdeeld in reeksen. De clubs spelen met exact 4 spelers/speelsters per wedstrijdavond. De 4 spelers/speelsters die de wedstrijd beginnen, spelen de wedstrijd ook uit. Er mag dus niet gewisseld worden van spelers/speelsters tijdens het verloop van de wedstrijdavond. Artikel 44 Elke speler/speelster van de thuisploeg speelt tegen iedere speler/speelster van de bezoekende ploeg. Dat betekend dus dat elke speler/speelster 4 matchen per wedstrijdavond speelt. Artikel 45 Enkel spelers/speelsters, vermeld op het wedstrijdblad mogen spelen. Artikel 46 Enkelwedstrijden worden gespeeld naar best of 5. Artikel 47 De volgorde waarin gespeeld wordt, is deze vermeld op het wedstrijdblad en mag volledig willekeurig ingevuld worden. De thuisploeg vult als eerste het wedstrijdblad in, de bezoekende ploeg vult daarna hetzelfde wedstrijdblad aan, met inachtneming van het “iedereen speelt tegen iedereen” principe. Daarna wordt het wedstrijdblad identiek overgeschreven door de thuisploeg, zodat beide ploegen een exemplaar hebben om het scoreverloop van de wedstrijd op te kunnen invullen. Artikel 48 Op een wedstrijdavond dienen 16 matchen afgewerkt te worden. Het tijdsverloop van de wedstrijden mag niet onderbroken worden. De wedstrijden moeten elkaar vlot opvolgen. Artikel 49 Er dienen ten allen tijde minstens 3 spelers/speelsters van de 4 opgestelde spelers/speelsters van die wedstrijdavond aanwezig te zijn, dit om ervoor te zorgen dat er steeds een vlot verloop van de wedstrijden is én er steeds voldoende schrijvers aanwezig zijn. Artikel 50 Om 19.15 uur dient het wedstrijdblad ingevuld te zijn en er van elke club minstens 3 spelers/speelsters aanwezig te zijn. De wedstrijd start om 19.30 u. Als één van de clubs op het vermelde uur niet aanwezig is met het vereiste aantal spelers, zal een bestuurslid gecontacteerd worden. Dit bestuurslid zal dan eventueel ter plaatse de situatie bekijken en de nodige regelingen treffen. Als één der clubs voor 18.30 uur laat weten dat zij om één of andere reden pas later aanwezig kan zijn, is het raadzaam het bestuur te contacteren. In dit geval kan de wedstrijd later aanvangen, maar enkel indien er op voorhand verwittigd werd. Artikel 51 Bij een speler/speelster die te laat komt om zijn of haar wedstrijd aan te vatten of die de hele wedstrijd afwezig is, wordt er voor de wedstrijden van die betrokken speler/speelster FF (forfait) genoteerd op het wedstrijdblad op de plaats waar de score dient ingevuld te worden. Een forfaitscore staat gelijk aan 3-0 of 0-3. Artikel 52 Indien een opgestelde speler in geval van overmacht de wedstrijd niet kan aanvatten of verderzetten (bv door een ongeval,…) kan er na overleg met een NDL-bestuurslid en in onderling akkoord met beide partijen alsnog een reservespeler opgeroepen worden om diens plaats in te nemen. Indien er geen oplossing gevonden wordt waarin beide partijen zich kunnen vinden wordt de wedstrijd vanop dat punt stopgezet, met behoudt van alle scores en andere klassementen van alle afgewerkte wedstrijden vóór het moment waarop deze gebeurtenis zich voordoet. In voorkomend geval komt een lid van het NDL-bestuur samen met een afgevaardigde van beide ploegen om tot een oplossing te komen. Indien de ploegen niet overeenkomen beslist een afgevaardigde van het NDL-bestuur in eer en geweten, al dan niet met andere NDL afgevaardigden. Artikel 53 De 16 matchen worden steeds afgewerkt op 2 blokken. Dat betekend dus 8 matchen per blok. Matchen 1-3-5-7-9-11-13-15 worden afgewerkt op blok 1, matchen 2-4-6-8-10-12-14-16 worden afgewerkt op blok 2. De blokken in het lokaal moeten duidelijk aangegeven zijn als zijnde ‘blok 1’ en ‘blok 2’.
 • UITSTELWEDSTRIJDEN
  Artikel 54 Competitiewedstrijden die wegens omstandigheden op de vooropgestelde datum niet kunnen plaatsvinden dienen minstens 48u voor de geprogrammeerde datum van de wedstrijd aan het NDL-bestuur gemeld te worden. Dergelijke wedstrijden worden, via mail door beide partijen bevestigd via info@ndliga.be als wederzijdse overeenkomst die door beide partijen goedgekeurd is. De nieuwe datum dient vermeld te worden. Enkel in geval van overmacht kan er een uitzondering gemaakt worden door het NDL-bestuur. Artikel 55 Wedstrijden waarvan de datum veranderd wordt moeten gespeeld worden op de daarvoor voorzien data in de competitiekalender (inhaalwedstrijden). Artikel 56 Een club die niet op een competitiewedstrijd verschijnt zonder te verwittigen of met te weinig spelers aanwezig is om de wedstrijd normaal te kunnen starten (behalve in geval van overmacht, zie art 50), moet aan de lokaalhouder van de andere club 20 euro schadevergoeding betalen. Aan het NDL-bestuur wordt door de in gebreke gebleven club een boete van 10 euro betaald. Deze boete zal afgehouden worden van de betaalde waarborg van desbetreffende club. Artikel 57 Na drie forfaits wordt de club uit competitie genomen en behandeld als algemene forfait , Bij algemene forfait zal deze ploeg een boete worden opgelegd van 50 euro. Alle tegen deze club behaalde punten in heen- en terugronde vervallen dan voor de gehele competitie, alsook de individuele prestaties/punten. Artikel 58 De thuisploeg zorgt voor de wedstrijdbladen. Deze formulieren moeten in tweevoud ingevuld worden zodat twee identieke exemplaren verkregen worden. Het is de verantwoordelijkheid van de clubafgevaardigden om de bladen tijdig binnen te sturen. Artikel 59 Het wedstrijdblad dient duidelijk leesbaar ingevuld te worden. Het wedstrijdblad wordt ook op de daarvoor bestemde plaats ondertekend door beide partijen, met vermelding van de naam van de clubafgevaardigde, die het formulier tekent. Eventuele opmerkingen kunnen op de daarvoor voorziene plaats genoteerd worden. Men dient ook steeds in te vullen of men al dan niet een schriftelijke klacht zal indienen in geval er iets ernstigs misliep. Veranderingen of schrappingen op het wedstrijdblad zullen steeds door beide partijen geparafeerd worden. Het aantal schrappingen wordt dan op de plaats “opmerkingen” genoteerd. De spelers/speelsters worden vermeld met familienaam en voornaam (voorkomen van vergissingen met meerdere spelers met dezelfde familienaam).
 • UITSLAGEN EN KLASSEMENTEN
  Artikel 60 Uitslagen dienen door zowel de thuisploeg als de bezoekende ploeg geüpload te worden op www.ndliga.be en dit ten laatste op vrijdagmiddag 12u van de desbetreffende speelweek. Te laat opsturen betekent een boete van 5 euro. Deze boete zal in mindering gebracht worden van de vooraf betaalde waarborg. Artikel 61 De klassementen worden opgemaakt op de volgende wijze : Ploegenklassement: de gewonnen legs tellen als behaalde punten. Een gewonnen wedstrijd kan dus maximaal 48-0 zijn (16 gewonnen wedstrijden is 16 x 3-0 = 48-0). Een gelijkspel kan dus bv 24-24 zijn (8 wedstrijden van 3-0 en 8 wedstrijden van 0-3 = 24-24). Wanneer een ploeg verliest met bv 36-28, behaald de verliezende ploeg nog steeds 28 punten. Enz enz… Individueel klassement: wanneer een speler/speelster wint met 3-0, 3-1 of 3-2 krijgt deze 3 punten. Verliest een speler met 3-2 dan krijgt deze 2 punten, verlies met 3-1 dan krijgt deze 1 punt en verlies met 3-0, krijgt deze 0 punten. Maw, de gewonnen legs tellen als behaalde punten. “Extras” klassement: 180’s klassement: in dit klassement zullen per reeks en per speler/speelster de 180 scores bijgehouden worden Bull’s klassement: in dit klassement zullen per reeks en per speler/speelster de bull finishes bijgehouden worden Ton+ klassement: in dit klassement zullen per reeks en per speler/speelster de finishes vanaf 100 bijgehouden worden 9-18 klassement: in dit klassement zullen per reeks en per speler/speelster de gegooide pijlen om een leg te finishen (18 of minder) bijgehouden worden Artikel 62 De klassementen zullen steeds up-to-date gehouden worden op www.ndliga.be Artikel 63 Na de reguliere competitie zal er een play-off klassement zijn. Op dit klassement zullen de effectieve play-offs gebaseerd worden.
 • DEGRADEREN EN PROMOVEREN
  Artikel 64 (In geval van meerdere reeksen) Per reeks zullen in principe op het einde van het seizoen twee clubs overgaan naar een hogere reeks (de twee eersten) en twee dalen naar een lagere reeks (de twee laatsten). De eersten van de eerste reeks blijven uiteraard in deze reeks. De mogelijkheid bestaat dat meer dan 2 clubs overgaan naar een hogere reeks, om de plaatsen van desgevallend weggevallen clubs op te vullen. Een club die wegvalt wordt beschouwd als een degraderende club. Wanneer er meer ploegen wegvallen dan voorzien, zal het bestuur beslissen hoeveel ploegen er naar een hogere reeks promoveren. De overgang naar een hogere reeks wordt bepaald aan de hand van de behaalde punten in de ploegenrangschikking. Op dit artikel zijn steeds uitzonderingen mogelijk die dan besproken worden op een bestuursvergadering.
 • PLAY-OFFS
  Artikel 65 Deelname aan de play-offs is verplicht. Deze zijn onderdeel van de competitie. Artikel 66 Het effectieve play-off format wordt na de reguliere competitie opgemaakt en tijdig meegedeeld.
 • ALGEMEEN
  Artikel 67 Bij eventuele betwisting over voorvallen die niet duidelijk in het reglement beschreven zijn zal het NDL-bestuur zich beraden over de te volgen weg.
bottom of page